Så utför man en marksanering

Marksanering kan utföras på många olika sätt

Det finns ett flertal sätt att utföra en marksanering. Vilken teknik man väljer beror på ett stort antal faktorer.

Marksanering kan utföras för hand, med grävare eller vid känslig omgivning med grävsug, sättet beror på närmiljö, logistik och så klart tids och kostnadsaspekten. 

För att en marksanering ska kunna genomföras så måste det först och främst äga rum en provtagning och en analys av vilka eventuella ämnen och gifter som finns. Då denna analys skett så kan man sedan gå vidare och påbörja arbetet med sanering. Detta sker primärt genom tre olika metoder som man väljer utefter vilka gifter som marken är kontaminerad av.

Oavsett vilken saneringsmetod som tillämpas måste den ske med omsorg och med stor kunskap. Förutsättningarna skiljer sig alltid åt beroende på område - hur pass stor yta är förgiftad, vad ska byggas i framtiden, vilken typ av förorening och hur höga halter handlar det om? - och vi är som ett ISO-certifierat företag vana vid all typ av marksanering och genomför alltid säkra och hållbara projekt med en omsorg om miljön.

Olika metoder

Vi går igenom de tre vanliga metoderna inom marksanering lite mer ingående här nedan:

Biologisk

En biologisk marksanering innebär att vi använder oss av naturligt förekommande processer som finns i marken. Detta kan exempelvis vara bakterier eller svampar som bryter ner föroreningarna till ofarliga nivåer. Det som krävs för att en biologisk marksanering ska fungera är att det ska finnas en aktiv stam av friska mikroorganismer i den jordmassa som ska saneras.

Genom att vi optimerar temperaturen, syrehalten och näringsämnen kan vi stimulera de befintliga mikroorganismerna i marken. Det kan även finnas en möjlighet att addera väl beprövade - och fungerande - mikroorganismer till jordmassorna. Oavsett vilken av dessa två alternativ som används så kan man också välja mellan att utföra sanering In-Situ eller Ex-Situ. Det senare innebär att vi schaktar bort jorden för behandling medan det förra innebär att vi utför saneringen på plats.

Fysikalisk

En av de mest frekvent använda metoderna inom detta område handlar om en jordtvätt. Tekniken är tillämpningsbar inom många olika områden av en marksanering och den har visat sig vara lämpad för att sanera bort även mer komplexa föroreningar såväl som mer vanligt förekommande sådana. Bäst fungerar emellertid en jordtvätt då det handlar om en marksanering av metaller.

Principen är att jordmassorna sorteras in i olika fraktioner och att man genom detta ser att föroreningarna knyter sig till de mer finkorniga massorna. Genom att sedan tvätta dessa finkorniga massor kan man alltså också sortera ut gifter och föroreningar. Jordtvätt är den vanligaste fysikaliska metoden inom marksanering, men vi kan även utföra exempelvis luftning, inkapsling och använda markfilter för att nå resultat. Det finns olika metoder, men alla bygger egentligen på samma princip: genom att upprätta täta skikt så kan man innesluta föroreningen och därefter åtgärda densamma.

Kemisk

Med kemiska sanering handlar principen om att helt laka ur - eller omvandla - föroreningar i jorden. Detta sker genom att man för in jordmassor i en större tank och att man väl där tillsätter lösningsmedel. Detta tar i sig inte bort föroreningen, men däremot koncentreras den och blir i nästa steg lättare att ta bort med en annan typ av behandling.

Dessa tre metoder är de vanligaste inom marksanering och vi erbjuder samtliga av dessa inom vår expertis. Vilken som passar bäst avgörs genom nogsam analys av området. Vi har lång, gedigen kunskap om marksanering och att anlita oss är en garanti för att den planerade byggnationen kan ske utan några problem. En marksanering är startskottet på många projekt och genom att välja oss så ser ni till att få en bra start på er byggnation - och på framtiden inom densamma.


förorenad mark

Välkommen till ett kompetent och erfaret företag inom marksanering