Vi sanerar förorenad mark
från farliga ämnen

ISO-certifierade experter på markarbete och sanering

Vi sanerar förorenad mark
från farliga ämnen

ISO-certifierade experter på markarbete och sanering

Marksanering – Experter på säker och miljövänlig sanering

Att utföra en marksanering i ett förorenat område kräver stor kunskap och erfarenhet. Misstänker du att mark är kontaminerad och behöver saneras? Hör i så fall av dig till oss – vi kan marksanering och utför uppdrag inom marksanering över hela Sverige.

Kontakta oss via formuläret här på sidan för en offert!

Provtagning, åtgärdsprogram, sanering och deponering

Vi har nått långt i vår nisch av en anledning – professionalitet. I vårt tjänsteutud hittar du alla nödvändiga moment inom marksanering – vi ger råd till våra kunder, gör noggranna provtagningar och utför hela totalentreprenader. I en totalentreprenad ingår provtagningar, upprättande av åtgärdsprogram, saneringskartor, sanering och deponering av kontaminerade massor, återfyllnad och efterkontroller av den sanerade marken samt slutdokumentation.

Vi har utfört ett flertal större marksaneringar åt både LOU-kunder och privata kunder. Referenslista översändes efter överenskommelse.

Vid sidan av marksanering utför vi en rad andra tjänster inom mark- och anläggning – från projektering till färdig anläggning. Rivning, schaktarbete, materialleverans med mera. Hör av dig om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda utöver marksanering – vi ser till att anpassa oss efter dina behov för att kunna leverera ett hundraprocentigt resultat.


marksanering

Olika nivåer av certifierad marksanering 

Vi kan genomföra allt från mindre utgrävningar till mer komplicerade saneringar, där vi använder avancerad grävteknologi. Vi klarar av att sanera mark i trånga utrymmen, under svåra logistiska förhållanden och hård tidspress.

Misstänker du att ett markområde behöver saneras – det kan handla om gammal industrimark, eller känsliga miljöer nära till exempel skolor/förskolor eller andra känsliga områden – så gör vi jobbet säkert, snabbt, noggrant och effektivt. För projekt inom marksanering upprättas alltid ett åtgärdsprogram i samarbete med den aktuella kommunens miljöförvaltning. 

Områden vi ofta sanerar är exempelvis gamla industrier, militära områden, bensinstationer och drivmedelsanläggningar. Föroreningarna kan bestå av ett flertal olika ämnen, exempelvis olja, diesel, bensin med mera. 

Kvalitet och miljö

Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 för kvalitet och miljö. Detta gör att du kan lita på att vi håller högsta standard och utför all sanering på ett säkert och fackmannamässigt sätt, med miljön i fokus. 

Vid sidan av marksanering utför vi ett flertal andra tjänster. Mer om dessa tjänster kan du läsa här.

Total- eller utförandeentreprenad

Vi utför uppdrag inom marksanering över hela Sverige. Våra uppdrag utförs antingen som total- eller utförandeuppdrag, men vi kan även gå in som underentreprenör i vissa fall. Våra kunder är ofta kunder som omfattas av LOU (Lagen om offentlig upphandling). 

När mark ska bebyggas är det av största vikt att marken är lämplig för sitt ändamål. Är den förorenad av metaller, oljor, PCB eller andra farliga hälso- och miljöfarliga miljögifter måste den saneras innan den tas i anspråk för en ny användning.

jord inspektion marksanering

Noggrann inspektionen viktig före marksaneringen

Inför en marksanering måste man bedöma hur stor del av föroreningen som måste tas bort. En mycket omfattande provtagning utföres för att säkerställa att all kontaminerad mark saneras samtidigt som saneringsområdet inte blir större än nödvändigt för att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Vilken nivå en marksanering hamnar på beror på vad marken ska användas till men hänsyn tas även till föroreningens farlighet för människors hälsa och miljö.

Viktigt för bedömningen av en marksanering är om människor riskerar att utsättas för farliga ämnen. Genom tester och kontroller gör vi en bedömning om vilka saneringsåtgärder som är lämpliga för den aktuella marken och genomför sedan en marksanering för en renare miljö.

Stora fördelar för markägaren

Det finns förorenade markområden i centrala attraktiva lägen på många håll i landet. Att utföra en marksanering på ett sådant område kan ge markägaren stora fördelar. Marken kan användas för bostäder eller kontor, man kan göra marken tillgänglig för nya användningsområden och inte minst öka dess värde. Är marken sanerad från gifter får du dessutom ökad handlingsfrihet om du vill sälja marken.

Det finns ett flertal olika farliga ämnen i förorenade områden. Men riskbedömningen får man göra från fall till fall. 

Många farliga ämnen kan finnas i marken

Här är några av de hälsofarliga ämnen som kan förekomma i förorenade områden, som därför kan vara aktuella för en marksanering:

  • Bekämpningsmedel
  • Cyanider och cyanväte
  • Dioxiner
  • Fenoler
  • Metaller
  • Klorerade lösningsmedel
  • Svavel och svavelväte
  • PFAS

Marksanering från planering till slutdokumentation

Om du anlitar oss så kan vi ta hand om hela marksaneringen åt dig, från idé och planering till utförande och slutdokumentation. Hos oss hittar du all den kompetens du behöver för en marksanering: teknisk expertis, godkända provtagare och erfaren utförarkompetens. Vi kan ta ansvar för att alla aspekter av din marksanering utförs på ett kompetent och kostnadseffektivt sätt.

Är du i behov av en kompetent och noggrant utförd marksanering? Du är välkommen att höra av dig till oss för offertförfrågan eller mer information!

Marksanering – ett lyft för hälsa, miljö och plånbok